Adatkezelési tájékoztatás

Adatkezelési Tájékoztató

Fun Languages Hungary Nyelvoktató Kft.

 

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.

 1. általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket önről mint a vidamangol.hu weboldal használójáról, szolgáltatást igénybevevőről, nyelvtanulóról, nyelvtanuló feletti szőlői felügyeleti jog gyakorlójáról vagy nyelvtanárról, valamint az őt foglalkoztató személyről (a továbbiakban együttesen: „érintett”) a Fun Languages Hungary Nyelvoktató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szilády á utca 18..; cégjegyzékszám: 03 09 116420; adószám: 14385599-2-03) („Adatkezelő”) gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szilády áron utca 18.

Az Adatkezelő telephelye: 6400 Kiskunhalas, Szilády áron utca 4.

Adatkezelő törvényes képviselője: Jamrik Márta ügyvezető

Cégjegyzékszám: 03 09 116420

Adószám: 14385599-2-03

Az Adatkezelő elérhetősége, amiken keresztül az érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:

E-mail: info@lcfclubs.hu

Telefonszám: +36 77/429-661, +36 20/256-8867

 1. A Tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a vidamangol.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A Tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Kérésére megküldjük önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

 1. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött adatok egy része az az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”.

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az érintettnek (a weboldal használója) lehetősége van üzenetet küldeni az Adatkezelő weboldalán, az Adatkezelő részére, melyben felteheti kérdéseit, tájékoztatást kérhet.

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az érintett (a weboldal használója):

neve

e-mail címe

érdeklődés tárgya

Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az e-mail kiküldése után 14 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.

A weboldal használatával az érintett (weboldal használója) tájékozódhat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról.

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az érintett (a weboldal használója):

IP-címe

operációs rendszere

böngészője

Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a weboldal elhagyása után 14 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.

Az érintetteknek (nyelvtanároknak, illetőleg azokat foglalkoztató személyeknek) lehetőségük van tájékoztatást kérni az Adatkezelő által működtetett franchise-rendszerről.

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az érintett (nyelvtanárok, illetőleg azokat foglalkoztató személyeknek):

neve

e-mail címe

telefonszáma

földrajzi terület

Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az e-mail kiküldése után 30 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.

A nyelvtanároknak, illetőleg azokat foglalkoztató személyeknek (a továbbiakban: franchise-átvevő) lehetőségük van csatlakozni az Adatkezelő franchise-hálózatához franchise-szerződés megkötésével, mely során az általa és az Adatkezelő által kötött szerződés rendelkezései az irányadóak.

Ezen adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelő részben közvetlenül az érintettől, részben a franchise-átvevőtől kapja adattovábbítás során.

Franchise-szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,)

Az érintett (franchise-átvevő):

neve

lakcíme

e-mail címe

vállalkozói igazolvány száma

bankszámlaszáma

végzettsége

nyelvtudása

jelenlegi munkahelye

előző munkahelye

telefonszáma

 

Az adatokat az érintettel való

kapcsolat megszűnését

követően a Ptk. 6:22. § alapján

5 év múlva töröljük. Ha az

adatokat a számvitelről szóló

2000. évi C. törvény

(„Számviteli Törvény”) 169.

§ alapján kötelesek vagyunk

megőrizni, az adatokat az

önnel való kapcsolat

megszűnését követően 8 év

múlva töröljük. A

gyakorlatban ilyen eset, ha az

adatok a könyvelést

alátámasztó iratok részét

képezik, például a

szerződéskötéssel kapcsolatos

dokumentumokban (adott

esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

Az érintettnek lehetősége van nyelvtáborba jelentkezni, mellyel a nyelvtudását fejlesztheti.

Ezen adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelő a franchise-átvevőtől kapja adattovábbítás során.

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. § (1) bekezdés b,)

Az érintett (nyelvtanuló):

neve

születési dátuma

magassága

tanintézménye

osztálya/évfolyama

esetleges betegsége, egészségügyi problémája, érzékenysége, allergiája, sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézsége

fényképe

videója

Az érintett (szülői felügyeleti jog gyakorlója):

neve

lakcíme

e-mail címe

telefonszáma

 

Az adatokat az érintettel való

kapcsolat megszűnését

követően a Ptk. 6:22. § alapján

5 év múlva töröljük. Ha az

adatokat a számvitelről szóló

2000. évi C. törvény

(„Számviteli Törvény”) 169.

§ alapján kötelesek vagyunk

megőrizni, az adatokat az

önnel való kapcsolat

megszűnését követően 8 év

múlva töröljük. A

gyakorlatban ilyen eset, ha az

adatok a könyvelést

alátámasztó iratok részét

képezik, például a

szerződéskötéssel kapcsolatos

dokumentumokban (adott

esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

Az érintettnek (nyelvtanuló, valamint szülői felügyeleti jog gyakorlója) lehetősége van nyelvtanfolyamra beiratkozni, mellyel a nyelvtudását fejlesztheti.

Ezen adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelő részben közvetlenül az érintettől, részben a franchise-átvevőtől kapja adattovábbítás során.

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. § (1) bekezdés b,)

Az érintett (nyelvtanuló):

neve

születési dátuma

tanintézménye

osztálya/évfolyama

esetleges betegsége, egészségügyi problémája, érzékenysége, allergiája, sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézsége

Az érintett (szülői felügyeleti jog gyakorlója):

neve

lakcíme

e-mail címe

telefonszáma

Az adatokat az érintettel való

kapcsolat megszűnését

követően a Ptk. 6:22. § alapján

5 év múlva töröljük. Ha az

adatokat a számvitelről szóló

2000. évi C. törvény

(„Számviteli Törvény”) 169.

§ alapján kötelesek vagyunk

megőrizni, az adatokat az

önnel való kapcsolat

megszűnését követően 8 év

múlva töröljük. A

gyakorlatban ilyen eset, ha az

adatok a könyvelést

alátámasztó iratok részét

képezik, például a

szerződéskötéssel kapcsolatos

dokumentumokban (adott

esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

Az érintettnek (nyelvtanuló, valamint szülői felügyeleti jog gyakorlója) lehetősége van ingyenes próbaórára jelentkezni, mely óra során megismerheti az Adatkezelő, valamint a nyelvtanárok által nyújtott szolgáltatást.

Ezen adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelő a franchise-átvevőtől kapja adattovábbítás során.

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az érintett (nyelvtanuló):

neve

születési dátuma

 telefonszáma

Az érintett (szülői felügyeleti jog gyakorlója):

neve

e-mail címe

Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

Az érintettnek (nyelvtanuló, valamint szülői felügyeleti jog gyakorlója) lehetősége van minileckére feliratkozni, mellyel a nyelvtudását fejlesztheti.

Ezen adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelő részben közvetlenül az érintettől, részben a franchise-átvevőtől kapja adattovábbítás során.

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az érintett (nyelvtanuló:

neve

Az érintett (szülői felügyeleti jog gyakorlója):

neve

e-mail címe

 

Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a minilecke befejezésétől számított 6 hónapon belül az a személyes adatok törlésre kerülnek.

A regisztráció során az érintettnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő marketing célú hírlevelére Ennek megfelelően az Adatkezelő azon érintettek részére, akik feliratkoztak a hírlevelére, a regisztráció során megadott – és adott esetben később módosított – e-mail címükre az az Adatkezelő által meghatározott rendszerességgel, és tartalommal jogosult direkt marketing célú hírleveleket küldeni, amelyek az az Adatkezelő szolgáltatásával, akcióival, promócióival, és egyéb, az az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) szerint az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása és a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a, pontja szerinti hozzájárulása.

Az érintett:

 neve

e-mail címe

 

Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás megfelelő működtetése érdekében nyilvántartja a nyelvórákat.

Ezen adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelő részben közvetlenül az érintettől, részben a franchise-átvevőtől kapja adattovábbítás során.

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)

Az érintett (nyelvtanuló):

neve:

Az érintett (nyelvtanár):

neve

nyelvtudása

telefonszáma

 

Az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a nyelvórák befejezésétől számított 5 éven belül az a személyes adatok törlésre kerülnek.

Az adattovábbítások pontos címzettjei, melyek a tanfolyamok, mini leckék megszervezésére, megtartására vonatkoznak a következő linken tekinthetőek meg: https://www.vidamangol.hu/index.php/kids-klub-helyszinek/

Az adatokhoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő munkatársai;
 2. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 4. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 5. egyéb személyek az érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

 1. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok, és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység

Az adatfeldolgozás időtartama

Magyar Posta Zrt.

(ügyfélszolgálat: Budapest X. ker. üllői út 114-116.; e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu)

Az érintett által megadott személyes adat.

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.

Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

DPD Hungária Kft.

(telefon: 361 501 6200; e-mail: dpd@dpd.hu)

Az érintett által megadott személyes adat.

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.

Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

BITHUSZáROK SZáMíTáSTECHNIKAI éS SZOLGáLTATó BETéTI TáRSASáG

(Elérhetőség: https://bithuszarok.hu, E-mail: info@bithuszarok.hu)

Az érintett által megadott e-mail címre hírlevél és mini leckék küldése.

Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

ErdSoft

(cím: 24000 Subotica, Luja Pastera 5.

tel.:+381 60 44 60 555

e-mail: daniel.erdudac@erdsoft.com)

A webszoftveren keresztül a franchise-parnterek nyilvántartása, tanfolyamok lejelentése, klubcsomagok, táboros csomagok megrendelése történik.

Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

AXEL Professional Softwares Kft.

(Tel.: +36 1 510 0750

E-mail: info@axel-professional.hu)

Az érintett által megadott személyes adat alapján a számlázás elvégzése.

 

Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Lábadiné és Társa Kft

(6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 8. Tel.: 77-428-673., E-mail: labadinekft@gmail.com)

Az érintett által megadott személyes adat alapján a könyvelési feladatok elvégzése.

 

Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

1b Telecom Hungary Zrt

(2192 Bag, Petőfi tér 4. Telefonszám: 06 20 559 1243, E-mail: 1b@1b.hu)

www. vidamangol honlap tárhelyének üzemeltetése.

 

Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig.

Gmail (Google Inc.)

(székhely:1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

USA)

Az érintett által megadott személyes adat alapján e-mail küldése, tárolása

Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

 1. Reklámlevelek küldése

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével, vagy az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével.

 1. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az érintett gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie/süti) helyezzen el. A cookie-k célja a visszatérő érintettek azonosítása, az érintettek szolgáltatásokkal való ellátása és a weboldal kényelmi funkcióinak támogatása.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld az érintett számítógépének merevlemezére, és az érintett vonatkozó információkat tartalmaznak.

 Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen.

 A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (https://www.google.com/analytics).

 Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltató (Google) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy az érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az érintetteknek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: https://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. Az érintettek a Network Advertising Initiative (https://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

ön beállíthatja web böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse önt, ha süti érkezik az ön gépére. Mindegyik web böngésző különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a https://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A Weboldal a sütik segítségével történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a Weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy ön annak minden előnyét kihasználja.

A Weboldalon használt cookie-k:

 • Analitika, követő
 • érintett azonosító session cookie

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.

 1. Az Adatkezelő közösségi oldalakon való jelenléte (Facebook/Instagram)

Az Adatkezelő elérhető a Facebookon és az Instagramon is.

Az adatkezelő a Facebook oldalon lévő üzenő falon közzétett hírfolyamára a látogató a tetszik/like likre kattintva iratkozhat fel és az ugyanitt megtalálható nem tetszik/dislike linkre kattintva iratkozhat le.

 1. Gyermekekkel kapcsolatos információk
 2. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek.

A 14. életévét be nem töltött érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.

A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban a tanfolyamra jelentkezésnél a törvényes képviselő érintett megadja gyermeke nevét, életkorát, valamint nemét.

Az információk rendelkezésre bocsátásával ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

 1. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

11.1 Az ön hozzáférési joga

ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  e) az ön joga joga, hogy kérelmezheti tőlünk az önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
  g) ha az adatokat nem öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha ön másként kéri.

11.2 A helyesbítéshez való jog

ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
  b) ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
  f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
  c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

11.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk önt.

11.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ön kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

11.6 Az adathordozhatósághoz való jog

(1) ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Adatkezelő, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

11.7 A tiltakozáshoz való jog

ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

11.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

ön a GDPR., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

11.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

11.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

 

Az oldal sütiket használ, hogy a legjobb élményt nyújtsa. Az Sütik elfogadása gombra kattintva fogadhatja el.